Trafikanalys driver sitt arbete med aktiv förvaltning

7minds träffade Trafikanalys första gången redan 2015. Sedan dess har vi jobbat tillsammans med att utveckla den digitala kommunikationen mot myndighetens verksamhetsmål.

Vårt samarbete började med ett gemensam webbprojekt för ny extern webbplats. Efter det har vi jobbat med att utveckla kommunikationen och webbplatsen med det vi kallar för Aktiv förvaltning. Vi också jobbat med framtagning av en lösning där besökarna nu kan ta ut sin egen data från all den statistik som publicerats av Trafikanalys.

Det här har vi jobbat med

Digital strategi

Vi har kontinuerligt arbetat med en effektkarta som tydligt visade myndighetens digitala kommunikationsmål, prioriterade olika användningsgrupper och deras behov. Målen har utvecklats efter de mätningar som gjorts och myndighetens verksamhetsmål.

Mätning och analys

Som en del av den aktiva förvaltningen gör vi varje år en mätning mot uppsatta effektmål. Mätningen består av data från Google Analytics, Hotjar, Mailchimp, MyNewsDesk och enkäter som målgruppen svarat på. Med hjälpa av data analyserar vi beteenden och drivkrafter och får värdefull information om hur vi kan skapa en bättre användarupplevelse.

Nyhetsbrev

Trafikanalys hade när vi träffades ingen återkommande kommunikation direkt med sin målgrupp. I våra undersökningar kom det fram ett stort behov från några centrala roller i målgruppen att bli informerad vid publiceringar och annat som myndigheten genomför. Vi jobbade fram en strategi för nyhetsbrev och satte upp mallar i Mailchimp och en plan för innehållsarbetet. Vi satte upp en prenumerationstjänst på webbplatsen, som lockade mängder med nya prenumeranter. Fortfarande ökar antal prenumeranter och breven har en öppningsfrekvens på i genomsnitt dryga 50%.

Agila arbetsprocesser

I arbetet med aktiv förvaltning är ett agilt arbetssätt centralt. Det var helt nytt för Trafikanalys när vi träffades. Vi har jobbat med att inför nytt arbetssätt, nya processer och roller. Införande av ärendehantering var en del av arbetet.

Kravhantering och acceptanstest

7minds ansvarar för kravhantering och acceptanstest mot Trafikanalys tekniska leverantör. Vi tog även fram koncept och interaktionsskisser. Tagit fram backlog med user stories som vi hanterat i Jira, tillsammans med acceptanskriterier.

Tillgänglighet

Trafikanalys använder Siteimprove för att jobba med kvalitet och tillgänglighet. Inför nya tillgänglighetsdirektivet gjordes ett ordentligt arbete med att rätta till både teknik och innehåll. Värde i Siteimprove gick från ca 60 till 99,7. Arbetet fortsätter kontinuerligt.

GPDR

7minds stöttade Trafikanalys inför att GDPR skulle träda i kraft. Detta med fokus på webbplatsen och kommunikationsarbetet.

Upphandling

7minds har stöttat myndigheten i flera offentliga upphandlingar och avrop från ramavtal, runt upphandling av teknik runt webblösningar. Vi har stått för de tekniska kraven och stöttat i utvärdering och bedömningskriterier.

Om Trafikanalys

Trafikanalys har till huvuduppgift att utvärdera och analysera samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. Vidare ska myndigheten ansvara för att samla in, sammanställa och sprida officiell statistik om transporter och kommunikationer. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå regeringen med underlag och rekommendationer.

Trafikanalys ska även bedriva omvärldsanalys och omvärldsbevakning, med tonvikt på transportsystemets och transportpolitikens utveckling i EU och dess effekter på Sverige. Webbplatsen, med övriga digitala kommunikationskanaler är centrala för lyckas med uppdraget. Webbplats: trafa.se