Att använda effektstyrning i webbprojekt

Allt för många webbplatser uppnår inte det som var tänkt med lösningen. En anledning är att man inte har förstått målgruppernas behov och drivkrafter samt vad som krävs för att de ska uppleva nytta med lösningen. Bara om man vet det blir det tydligt vad som ska utvecklas, och hur det ska utformas. Många börjar istället med att ta fram funktioner och design, vilket leder till dyra, ineffektiva projekt som följd. 

När vi på 7minds driver webbprojekt föredrar vi att använda oss av effektstyrning och gör kravställningen med hjälp av effektkartläggning. Vilken är en metod som ursprungligen utvecklats av InUse. Med effektstyrning börjar man med att ta fram vilka mål man vill uppnå, vilka målgrupper man vänder sig till och vad som är deras behov. Först därefter kan man komma fram till vilka funktioner man behöver utveckla och hur man ska kravställa.

Att kravställa i ett webbprojekt med effektkarta kan delas in i två steg, själva effektkartläggningen och framtagningen av kravspecifikationen.

Steg 1 – Effektkarta

Det första som måste göras är att ta fram en effektkarta med:

 • Effektmål
 • Mätplan som visar hur målen ska mätas
 • Användargrupper och deras beteenden och behov
 • Användarnas användningsmål
 • Prioritering av olika delar
 • De egenskaper webbplatsen måste ha för att möta våra och användarnas mål.

Resultatet av arbetet med effektkartan ska genomsyra hela projektet och även i framtida förvaltning. Den ska ses som ett styrdokument för hela projektet.

Effektkartan ger er ett gemensamt underlag för arbetet och dialogen kring utformning av specifika delar och tjänster, prioriteringar, förändringar under projektets gång. Den minimerar projektrisker och skapar en gemensam syn på vad alla involverade kompetenser ska bidra med, såväl beställare, beslutsfattare, som IT avdelningen, utvecklare och designers.

Steg 2 kravställning – framtagning av funktionsspecifikation

Med effektkartan som utgångspunkt är det dags att att ta fram det underlag som beskriver den lösning som ska utvecklas. Med hjälp av effektkartan tar ni fram:

 • Vad som är viktigast att bygga
 • Hur det bör byggas
 • Vilka delar som ska prioriteras och varför
 • Skisser som beskriver lösningen i sin helhet och detalj
 • Förklarande texter på hur dessa delar ska fungera.

Vi föredrar att ta fram detta i workshops med berörda personer, men det går givetvis att göra på andra sätt. Fördelen när alla nyckelpersoner är med och tar fram dessa underlag är att jobbet blir effektivare, med högre kvalitet, nyckelpersoner involveras tidigt och viktiga frågor som kan påverka lösningen lyfts fram tidigt.

Onlinekurs: kickstarta din mätning

Brist på mätbara mål kan göra att man inte använder den webbstrategi som finns. Vi hjälper dig göra mätbara mål kopplade till just din strategi, bland annat med individuell coachning. Kursen sker online, så du inte behöver ta dig någonstans.

Till kursen