Hoppa till huvudinnehållet

Användarvillkor för webbkurs

När du köper en webbkurs och skapar ett konto på vår lärplattform Infocaption accepterar du dessa villkor. Läs noga igenom dessa villkor och skriv gärna ut en kopia av dem för referensändamål. Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och oss och reglerar användningen av webbkurserna.

Information om oss

7minds AB
Organisationsnummer 556803-8417
Du når oss enklast på utbildning@7minds.se.

Åldersgräns

Du måste vara minst 18 år gammal för att köpa och använda våra webbkurser och acceptera användarvillkoren.

Användarkonto

För att ta del av innehållet i kurserna måste du logga in med ditt användarkonto. Användarkontot skapades automatiskt när du köpte din första kurs. Det går bara att skapa ett användarkonto om du har en giltig mejladress. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Om du avslutar ditt Infocaption-konto kommer du inte längre ha tillgång till våra webbkurser.

Tekniska förutsättningar

För att kunna gå en webbkurs behöver du ha en internetuppkoppling och någon av de senare versionerna av Chrome, Firefox eller Edge. Vi ansvarar inte för fel eller försening som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. Vi förbehåller oss rätten att ändra de tekniska förutsättningarna.

Pris och betalning

För aktuella prisuppgifter, se 7minds webbkurser. Priset som anges på webbplatsen är alltid inklusive 25% moms. Du betalar i samband med att du köper en kurs. Betalning sker via faktura eller kort. Fakturan skickas till den adress du angav vid köp. Fakturan ska vara betald inom 20 dagar. Faktura skickas normalt i slutet av månaden.

Vi erbjuder säker kortbetalning med VISA, Mastercard och American Express genom Stripe, som är vår tredjeparts betallösning. Stripe en ledande leverantör av betaltjänster via Internet och de följer Payment Card Industry Data Security Standard. All korthantering sker SSL-krypterat (Secure Socket Layer) vilket innebär att all kommunikation mellan oss och Stripe är krypterad, så att du tryggt kan genomföra betalningen. Läs mer om Stripes säkerhetshantering.

Förutom priset på kursen kan det tillkomma till exempel datatrafikavgifter som du betalar till din bredbandsleverantör. Dessa hanteras mellan dig och din bredbandsleverantör utanför ramen för detta avtal.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp och få full återbetalning inom fjorton dagar från köp. Detta förutsätter att du inte har påbörjat kursen. Har du påbörjat kursen kan du inte få tillbaka dina pengar. Kontakta oss om du vill utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen gått ut.

Reklamation

Om en kurs som du köpt inte fungerar att streama eller om du råkar ut för annat fel kan du kontakta oss och göra en reklamation. En reklamation kan även göras efter att ångerfristen har löpt ut. För kontaktuppgifter se punkten Information om oss

Användning och användarens ansvar

Tjänsten är endast för enskilt bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt ändamål.

Ditt Infocaption-konto och dina användaruppgifter är personligt kopplade till dig och du ska inte dela med dig av dem till andra. Om du misstänker att någon annan använder ditt Infocaption-konto ska du genast meddela oss detta, samt ändra ditt lösenord. Du svarar själv för all skada som orsakas av att du gett någon annan tillgång till kurserna via ditt Infocaption-konto. Vi har rätt att omedelbart spärra ditt konto om vi misstänker att ditt konto missbrukas.

Du ansvarar för att den mejladress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av vår kommunikation med dig kommer att ske via mejl.

Om du ger recensioner eller kommentarer i forum som kan förknippas med oss eller våra tjänster måste du följa lagen samt inte använda ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande.  

Du får inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter, varken helt eller delvis, utan vårt samtycke. 

Du får inte använda tjänsten på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor eller för något olagligt ändamål. Inte heller får du uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller användarvillkoren.

Upphovsrätt och filskydd

Allt innehåll som tillhandahålls genom tjänsten ägs av 7minds och skyddas av upphovsrätt. Äganderätten och andra immateriella rättigheter till innehållet är alltid enbart förbehållna 7minds. 

Genom att köpa en kurs får du en begränsad licens till kursen som gäller ett år efter att du köpte kursen, om inget annat särskilt anges. Licensen får inte överlåtas och får enbart användas i enlighet med dessa användarvillkor. All kopiering och spridning av kurser och annat innehåll är förbjuden, oavsett metod eller orsak. Du får inte ens kopiera innehåll för eget bruk. 

Du är själv ansvarig för att sådant material inte sprids vidare till andra.

Uppsägning

Om du bryter mot dessa användarvillkor har vi rätt att omedelbart avsluta ditt konto, vilket innebär att du inte kommer kunna tillgodogöra dig kurser som du köpt, eller köpa och påbörja nya kurser. Ett brott mot våra villkor kan också medföra att du blir skadeståndsskyldig.

Vi har också rätt säga upp vårt avtal med dig med omedelbar verkan om vi

  •     beslutar att stänga delar eller hela vårt kursutbud
  •     beslutar att göra större förändringar av lärplattformen eller innehållet
  •     har annan rimlig anledning att säga upp avtalet. 

Uppsägning av avtalet från vår sida kan ske via e-post på utbildning@7minds.se

Våra åtaganden, rättigheter m.m.

Vi tillhandahåller vår kurstjänst i befintligt skick. Men vi utvecklar ständigt våra tjänster, och både funktioner och innehåll kan ändras utan förvarning. Våra webbkurser finns tillgängliga dygnet runt.

 Vi kan inte garantera att kurserna alltid är fria från fel eller avbrott. Vi ansvarar inte för omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel

  •     överbelastning
  •     nätverksfel eller andra kommunikationsfel
  •     felhantering av dig som användare 
  •     fel i din utrustning

Om det uppstår brister eller avbrott och vi åtgärdar dem anses det inte som avtalsbrott, Vi har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga av tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

Om vi bryter mot väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor på grund av ringa försumlighet är vår ersättningsskyldighet begränsad. Vi kan inte behöva ersätta mer än den totala summan av förutsägbara skador som är typiska vid denna typ av avtal. Detta gäller oavsett vilken rättslig grund ett anspråk grundar sig på.

Allt ytterligare ansvar vid ringa försummelse ska vara exkluderat. Väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor är bestämmelser vars fullgörande är väsentliga för att avtalet ska fullföljas på ett korrekt sätt och vars uppfyllande en användare normalt kan förlita sig på.

Ovan skadebegränsning är inte tillämplig vid tvingande skadeståndsansvar enligt lagstiftning . Vi kan helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter.

Behandling av personuppgifter och cookie

I samband med att du köper och genomför en kurs behandlar vi personuppgifter om dig, exempelvis 

  •     ditt namn
  •     dina kontaktuppgifter
  •     din köphistorik (dvs. vilka kurser du går/gått).

Detta gör vi för att kunna administrera tjänsten och skicka relevant information eller marknadsföring till dig. Fullständig information om vår behandling finns i vår dataskyddspolicy. 7minds lagrar inga kortuppgifter, utan det hanteras av Stripe, läs mer på Stripes integritets policy

Ändring av pris eller villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser eller villkor, inklusive dessa användarvillkor (även under eventuell kampanjperiod) om vi behöver det. Om vi ändrar villkoren meddelar vi dig via mejl eller i lärplattformen.   Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare kommer vi inte att meddela dig. Du måste acceptera att vi kan göra ändringar enligt detta avsnitt för att använda våra kurstjänster.

Tillämplig lagstiftning

Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Användarvillkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor. Tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan 7minds och dig ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten.