Användarvillkor för webbkurs

Dessa villkor gäller för de 7minds webbkurser (”Tjänsten”) som erbjuds via webbplatsen www.7minds.se/webbkurser (”Webbplatsen”). För att kunna ta del av Tjänsten behöver du ett användarkonto i Skillo, som skapas automatiskt vid första köp, se mer om detta nedan.

Denna webbplats har egna användarvillkor som du accepterar att vara bunden av, i samband med att du skapar ditt Skillo-konto. Läs noga igenom dessa villkor och skriv gärna ut en kopia av dem för referensändamål.


1. Information om oss

7minds AB
org.nr. 556803-8417

För att komma i kontakt med oss mejlar du utbildning@7minds.se.


2. Allmänt

7minds webbkurser är en tjänst som ger dig som användare tillgång till att streama de kurser som vid var tid finns tillgängliga på Webbplatsen. Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och oss och reglerar användningen av Tjänsten. För att få tillgång till Tjänsten krävs att du accepterar dessa användarvillkor.


3. Åldersgräns

För att acceptera användarvillkoren och ta del av Tjänsten måste du vara minst 18 år gammal.


4. Registrering av Skillo-konto m.m.

För att ta del av innehållet i Tjänsten måste du logga in med ditt  användarkonto som skapades automatiskt åt dig vid första köp av en kurs. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Skapande av ett Skillo-konto medges endast den som har en giltig mejladress. Om du avslutar ditt Skillo-konto kommer du inte längre ha tillgång till Tjänsten.


5. Tekniska förutsättningar för användning av Tjänsten

Tjänsten kräver, på grund av streaminglösningen, en internetuppkoppling. För övriga systemkrav, t.ex. vilka webbläsare som stödjs, hänvisas till Tjänstens webbplats.

Vi ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet för att använda Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan.


6. Pris och betalning

För aktuella prisuppgifter, se Tjänstens webbplats. Utöver betalning enligt denna punkt tillkommer t.ex. de datatrafiksavgifter som du betalar till din bredbandsleverantör/operatör, vilket hanteras mellan dig och din bredbandsleverantör/operatör utanför ramen för detta Avtal.
Du betalar i samband med att du köper en kurs från Tjänsten. Betalning sker via faktura, som skickas till angiven adress vid köp. Faktura ska vara betald inom 20 dagar.


7. Ändring av pris eller villkor för Tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser eller villkor för Tjänsten, inklusive dessa användarvillkor (även under eventuell kampanjperiod) för det fall det är nödvändigt pga. väsentliga förändringar i omständigheter, förändringar i Tjänstens produktions-, anskaffnings- eller övriga kostnader eller på grund av annat godtagbart skäl. Ändrade villkor ska meddelas via mejl eller ett meddelande i Tjänsten och kan även komma att publiceras på Tjänstens webbplats. Ändringen blir gällande för dig i samband med att du loggar in på Tjänsten. Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare behöver inte meddelas dig och börjar gälla omedelbart. Om du inte accepterar ändringar enligt detta avsnitt, kan du inte fortsätta använda Tjänsten.


8. Uppsägning m.m.

Om du bryter mot Avtalet har vi rätt att omedelbart stänga av dig från Tjänsten och därmed stänga av dig från möjligheten att tillgodogöra dig kurser som du köpt, samt från att köpa och påbörja streaming av nya kurser. Ett brott mot Avtalet kan också medföra att du blir skadeståndsskyldig.

Utöver vad som anges ovan, har 7minds rätt säga upp vårt avtal med dig med omedelbar verkan om  7minds

(i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis,

(ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten och/eller innehåll eller

(iii) har annan skälig anledning att säga upp avtalet. Uppsägning av avtalet från 7minds sida kan ske via e-post, telefon eller information på Webbplatsen.


9. Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp och erhålla full återbetalning inom fjorton (14) dagar från det att du fått tillgång till en kurs och därmed har möjlighet att påbörja streaming av kursen. Om du påbörjar streaming av kursen under ångerfristen accepterar du dock att:

(i) du samtycker till att innehållet i kursen levereras under ångerfristen, och

(ii) din ångerrätt anses vara förverkad i förhållande till kursen, som ett resultat av att leveransen påbörjas, vilket innebär att du inte längre har någon ångerrätt från och med den tidpunkt då du aktiverar streaming av en kurs.

För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen gått ut kontakta 7minds, för kontaktuppgifter se punkten 1 ovan.


10. Reklamation

Om en kurs som du köpt inte fungerar att streama eller om du råkar ut för annat fel i Tjänsten kan du kontakta 7minds och göra en reklamation, för kontaktuppgifter se punkten 1 ovan. En reklamation kan även göras efter att ångerfristen har löpt ut.


11. Våra åtaganden, rättigheter m.m.

7minds tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Användaren är införstådd med att innehållet och utbudet av kurser i Tjänsten och Tjänstens funktioner kan ändras när som helst, utan någon förvarning. Vi strävar efter att erbjuda våra användare ett så brett utbud som möjligt men garanterar inte att kurser du efterfrågar finns tillgängliga vid varje tidpunkt, då innehållet uppdateras löpande.

Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt. 7minds ger dock inga garantier för att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. 7minds ansvarar inte för att du inte kan ta del av Tjänsten på grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll (t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel eller felhantering av dig som användare eller fel i din utrustning). Om brister eller avbrott i Tjänsten uppstår ska 7minds ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga. 7minds har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga av Tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

7minds ansvar för skada, oavsett vilken rättslig grund ett anspråk grundar sig på, orsakad av brott mot väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor, ska för det fall den är orsakad av ringa försumlighet vara begränsad till den totala summan av förutsebara skador som är typiska vid denna typ av avtal. Allt ytterligare ansvar vid ringa försummelse ska vara exkluderat. Väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor är bestämmelser vars fullgörande är väsentliga för att avtalet ska fullföljas på ett korrekt sätt och vars uppfyllande en användare normalt kan förlita sig på.

Ovan skadebegränsning är inte tillämplig vid tvingande skadeståndsansvar enligt lagstiftning och för det fall personskador orsakats av försumlighet.

7minds äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.


12. Användning av Tjänsten och användarens ansvar

Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten ägs av 7minds och skyddas av upphovsrätt. Genom att köpa en kurs i Tjänsten erhåller du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till kursen som gäller så länge kursen finns tillgänglig på Webbplatsen (om inget annat särskilt anges), i enlighet med dessa användarvillkor. Användarvillkoren innebär inte att äganderätten eller andra immateriella rättigheter till innehållet i Tjänsten överlåts till dig eller någon annan. Tjänsten är endast för enskilt bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt ändamål.

Ditt Skillo-konto och dina användaruppgifter är personligt kopplade till dig och du ska inte dela med dig av dem till andra. Du förbinder dig att inte, vare sig helt eller delvis, kopiera kursen eller annat av 7minds innehåll i Tjänsten samt att inte på något sätt åsidosätta de tekniska begränsningar som är avsedda att begränsa möjligheten att kopiera innehåll i Tjänsten eller sprida vidare kurserna eller annat av innehållet i Tjänsten genom exempelvis försäljning, kopiering, utlåning eller uthyrning, inte ens för eget bruk. Du får inte heller på annat sätt använda Tjänsten på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor eller för något olagligt ändamål. Inte heller får du uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller användarvillkoren. Du ansvarar för att den mejladress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av kommunikationen rörande din användning av Tjänsten och dina köp kommer att ske via mejl.

Som användare av Tjänsten ansvarar du för att du, i dina eventuella recensioner/tips följer gällande lagstiftning och inte använder ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Tjänsten eller 7minds. Om du misstänker att otillåten användning sker av ditt Skillo-konto ska du genast meddela oss detta, samt ändra ditt lösenord. Du svarar själv för all skada som orsakas av att du gett någon annan tillgång till Tjänsten via ditt Skillo-konto. 7minds har rätt att omedelbart spärra din tillgång till Tjänsten för det fall 7minds har anledning att misstänka att ditt konto missbrukas.

Du äger inte rätt att till annan överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet, varken helt eller delvis, utan 7minds samtycke.


13. Filskydd

All kopiering och otillbörlig vidarespridning av kurser och annat innehåll på Tjänsten är förbjuden. Du är själv ansvarig för att sådant material inte sprids vidare till andra enligt vad som föreskrivits i punkten 12 ovan.


14. Behandling av personuppgifter och cookies

I samband med att du tar del av Tjänsten behandlar vi personuppgifter om dig, såsom exempelvis ditt namn, dina kontaktuppgifter och din köphistorik (dvs. vilka kurser du går/gått). Detta gör vi i syfte att administrera Tjänsten och skicka relevant information/marknadsföring till dig. Fullständig information om vår behandling finns i vår dataskyddspolicy.


15. Tillämplig lagstiftning

Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Användarvillkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan 7minds och dig ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten.